Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Sở hữu trí tuệ

 • Giải thích từ ngữ

  Luật sở hữu trí tuệ quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Nhưng cụ thể các quyền đó được giải thích như thế nào, làm sao để không bị hiểu sai hoặc nhầm lẫn?

 • Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ

  Quyền sở hữu trí tuệ gồm có quyền tác giả, quyền liên quan phát sinh từ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Nhưng căn cứ nào làm phát sinh và xác lập quyền sở hữu trí tuệ?

 • Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

  Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả , cụ thể gồm những gì?

 • Quyền tác giả gồm những quyền gì?

  Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Luật sở hữu trí tuệ bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Cụ thể quyền nhân thân và quyền tài sản bao gồm những gì?

 • Trường hợp sử dụng tác phẩm phải xin phép

  Trong việc sử dụng tác phẩm đã công bố, có trường hợp khi sử dụng không phải xin phép và không phải trả tiền nhuận bút, thù lao. Nhưng cũng có trường hợp khi sử dụng không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao.

 • Hành vi xâm phạm quyền tác giả

  Trong việc sử dụng tác phẩm của các tổ chức cá nhân, đâu là những hành vi xâm phạm quyền tác giả? Cần nắm rõ để tránh mắc phải sai phạm dù không cố ý.

 • Bảo hộ quyền tác giả

  Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm: Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; Tác phẩm báo chí; Tác phẩm âm nhạc; Tác phẩm sân khấu;

 • Quyền sở hữu trí tuệ gồm những gì?

  Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

Địa chỉ liên hệ

 • Công ty Luật Công Chính
  Số 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  Điện thoại: (84)- 024 66834411
  DĐ: (84)-0906117641,
  Email: lsngoctrai@gmail.com