Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Vụ án hình sự

Chuẩn bị phạm tội là gì?

Chuẩn bị phạm tội là giai đoạn đầu tiên của quá trình phạm tội, ở giai đoạn này người phạm tội chuẩn bị các điều kiện về vật chất hoặc tinh thần nhằm giúp cho việc thực hiện tội phạm diễn ra thuận lợi và dễ dàng hơn.

Cụ thể Điều 14 Bộ luật hình sự 2015 quy định:

Điều 14: Chuẩn bị phạm tội

1. Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm, trừ trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm quy định tại Điều 109, điểm a khoản 2 Điều 113 hoặc điểm a khoản 2 Điều 299 của Bộ luật này.

2. Người chuẩn bị phạm tội quy định tại một trong các điều 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 134, 168, 169, 207, 299, 300, 301, 302, 303 và 324 của Bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự.

3. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội quy định tại Điều 123, Điều 168 của Bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự.”.

Địa chỉ liên hệ

  • Công ty Luật Công Chính
    Số 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
    Điện thoại: (84)- 024 66834411
    DĐ: (84)-0906117641,
    Email: lsngoctrai@gmail.com