Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Khiếu nại hành chính

 • Trình tự giải quyết khiếu nại hành chính

  Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật,xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại đến người đã ra quyết định hành chính.

 • Trường hợp nhiều người khiếu nại

  Trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức tiếp và hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; Người đại diện phải là một trong những người khiếu nại, có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện;

 • Các trường hợp khiếu nại không được giải quyết

  Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết: Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng.

 • Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại

  Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại

 • Thẩm quyền giải quyết Khiếu nại của Chủ tịch UBND

  Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp

 • Tổ chức đối thoại

  Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

 • Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu

  Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý;

 • Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

  Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày th

Địa chỉ liên hệ

 • Công ty Luật Công Chính
  Số 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  Điện thoại: (84)- 024 66834411
  DĐ: (84)-0906117641,
  Email: lsngoctrai@gmail.com