Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Hỗ trợ trực tuyến

  • Gmail: lsngoctrai@gmail.com
  • Thừa kế theo di chúc

    Người chết có quyền định đoạt tài sản của mình bằng di chúc. Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Nội dung cơ bản của thừa kế theo di chúc là chỉ định người thừa kế và phân định tài sản cho những người thừa kế.

  • Thừa kế theo pháp luật
  • Trình tự phân chia di sản
  • //static.luatcongchinh.vn/files/1987212/14/06/khang-cao-hinh-su.jpg
  • //static.luatcongchinh.vn/files/1987212/14/06/ly-hon.jpg
  • //static.luatcongchinh.vn/files/1987212/14/06/lao-dong.jpg
  • //static.luatcongchinh.vn/files/1987212/14/06/thuong-mai.jpg