Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Kiện chia thừa kế

 • Phân chia thừa kế theo di chúc

  Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Nội dung cơ bản của thừa kế theo di chúc là chỉ định người thừa kế và phân chia tài sản thừa kế theo di chúc mà người chết đã để lại

 • Chia thừa kế theo pháp luật

  Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp: Không có di chúc, Di chúc không hợp pháp, hoặc những người được hưởng thừa kế theo di chúc nhưng không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.

 • Trình tự phân chia di sản

  Trước khi phân chia di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật, di sản phải được dành thanh toán cho các khoản nghĩa vụ và các chi phí liên quan đến thừa kế. Thứ tự ưu tiên thanh toán phải được thực hiện theo quy định pháp luật.

 • Thời hiệu khởi kiện thời hạn giải quyết

  Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

 • Hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

  Một số trường hợp đặc biệt được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản.

Địa chỉ liên hệ

 • Công ty Luật Công Chính
  Số 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  Điện thoại: (84)- 024 66834411
  DĐ: (84)-0906117641,
  Email: lsngoctrai@gmail.com