Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Khiếu nại thu hồi đất

 • Các trường hợp khiếu nại trong thu hồi đất

  Có rất nhiều trường hợp người dân đi khiếu nại gặp khó khăn khi không xác định được mình có được quyền khiếu nại hay không, khiếu nại quyết định thu hồi đất hay giải quyết bồi thường

 • Các trường hợp khiếu nại không được giải quyết

  Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết: Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng…

 • Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại

  Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại

 • Trình tự giải quyết KN của Chủ tịch UBND cấp huyện

  Trong thời hạn không quá chín mươi ngày, kể từ ngày Chủ tịch UBND cấp huyện có quyết định hành chính trong quản lý đất đai mà người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đồng ý với quyết định hành chính thì có quyền nộp đơn khiếu nại đến UBND cấp huyện.

 • Trình tự giải quyết KN của Chủ tịch UBND cấp tỉnh

  Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyết định hành chính trong quản lý đất đai mà người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đồng ý với quyết định hành chính thì có quyền nộp đơn khiếu nại đến UBND cấp tỉnh.

 • Giải quyết tranh chấp đất không có giấy tờ

  Theo quy định của Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, nếu các bên tranh chấp đất không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật đất đai năm 2003 thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp thuộc UBND các cấp

Địa chỉ liên hệ

 • Công ty Luật Công Chính
  Số 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  Điện thoại: (84)- 024 66834411
  DĐ: (84)-0906117641,
  Email: lsngoctrai@gmail.com