Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội
xn--piktrjor-d1a6k.com

Hỗ trợ trực tuyến

  • Gmail: lsngoctrai@gmail.com

Biểu mẫu

Mẫu thỏa ước lao động tập thể

THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

- Căn cứ Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 23/6/1994; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02/4/2002 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2003;

- Căn cứ Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về Thỏa ước lao động tập thể”; Nghị định 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 196/CP;

- Căn cứ các thỏa thuận đạt được sau khi bàn bạc, thỏa thuận giữa bên Người sử dụng lao động của Công ty và bên tập thể Người lao động; và

- Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Chúng tôi gồm có:

1. ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Họ và tên: Ông ……………………………………

Chức danh: …………………………

2. ĐẠI DIỆN TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Họ và tên: Ông __________________________________

Chức danh: Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Cùng nhau ký kết Thỏa Ước Lao Động Tập Thể (sau đây gọi tắt là Thỏa ước) gồm những điều khoản sau:

PHẦN 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Bản thỏa ước này quy định mối quan hệ lao động giữa Người sử dụng lao động và tập thể Người lao động về quyền, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên trong thời hạn Thỏa ước này có hiệu lực.

Những thỏa thuận trong Thỏa ước này mà trái với quy định của pháp luật thì sẽ được giải quyết theo các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Điều 2: Đối tượng thi hành

Người sử dụng lao động của Công ty; và

Người lao động làm việc trong Công ty.

Điều 3: Thời hạn, điều chỉnh, gia hạn Thỏa ước

3.1 Thỏa ước này có hiệu lực trong thời hạn 3 năm kể từ ngày đăng ký.

3.2 Sau 6 tháng kể từ ngày Thỏa ước có hiệu lực, Thỏa ước có thể được xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Những bổ sung mới sẽ được thêm vào dưới hình thức phụ lục của Thỏa ước và đăng ký lại.

3.3 Khi Thỏa ước hết thời hạn hiệu lực, hai bên sẽ tiến hành thương lượng để ký Thỏa ước mới hoặc sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa Ước này và đăng ký lại.

3.4 Sau 3 tháng kể từ ngày Thỏa ước hết hạn mà hai bên thương lượng nhưng không đi đến kết quả thì Thỏa ước đương nhiên hết hiệu lực. Trong trường hợp này, mọi quan hệ lao động giữa Người sử dụng lao động và Người lao động sẽ được thực hiện theo các quy định của pháp luật lao động hiện hành.
--------------------------------------
[url=//static.luatcongchinh.vn/files/1987212/14/06/Thoa-uoc-lao-dong-tap-the-ABC.doc]Bấm vào đây để tải về[ toàn văn/url]

Địa chỉ liên hệ

  • Công ty Luật Công Chính
    Số 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
    Điện thoại: (84)- 024 66834411
    DĐ: (84)-0906117641,
    Email: lsngoctrai@gmail.com
xn--piktrjor-d1a6k.com