Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội
xn--piktrjor-d1a6k.com

Hỗ trợ trực tuyến

  • Gmail: lsngoctrai@gmail.com

Biểu mẫu

Mẫu Hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Số: …….. – HĐLĐ


Chúng tôi:
Một bên là:
Ông (bà): …………………………………………………………………………………..................
Sinh năm: ………………………. Quốc tịch: ………………………………………………………..
Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………….
Đại diện doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………....

Một bên là:
Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………....
Sinh năm: ……………………….. Quốc tịch: ……………………………………………………….
Trình độ văn hóa: ……………………………………………………………………………………..
Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………….
Nơi cấp trú: …………………………………………………………………………………………….
Giấy chứng minh nhân dân (hoặc sổ lao động) số: ……………………………………………....

Cùng nhau thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động gồm những điều khoản dưới đây:

Điều 1: Ông (bà): ……………………………………………………………………………………..
Sẽ làm việc cho: ……………………………………………………………………………………....
Theo hình thức (ghi rõ là loại đồng không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn xác định hay hợp đồng theo mùa vụ, hay công việc).
Tại địa điểm: (Kể cả phạm vi dự kiến có sự di chuyển): ………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………..
Phương tiện đi lại làm việc (từ nơi ở đến doanh nghiệp và ngược lại do doanh nghiệp đảm nhiệm hay cá nhân tự lo liệu): ……………………………………………………………………….
Chức vụ, cương vị đảm nhiệm: ……………………………………………………………………..
Mức lương chính (ghi cả số và chữ, loại tiền): …………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………..
Phụ cấp gồm có: ……………………………………………………………………………………...

Điều 2: Ông (bà): ……………………………………………………………………………………..
Sẽ làm việc theo chế độ thời gian (bình thường, đặc biệt):……………………………………....
Số ngày nghỉ được hưởng lương hàng năm gồm: ………………………………………………..
Được cấp phát những vật dụng cần thiết để làm việc như: ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Và phải chịu trách nhiệm (hay không chịu trách nhiệm) trong việc giữ gìn, bảo quản những tài sản đó nếu để:
+ Mất
+ Hư hỏng
Trang bị bảo hộ khi làm việc gồm: ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..

Điều 3: Ông (bà): ……………………………………………………………………………………..
Chịu sự điều hành trực tiếp trong công việc của Ông (bà)……………………………………….
(ghi rõ chức vụ người quản lý).
Ngoài ra khi cần thiết làm theo chỉ thị của Ông (bà): ……………………………………………..

Điều 4: Ông (bà): ……………………………………………………………………………………..
Có nghĩa vụ: …………………………………………………………………………………………..

Điều 5: Ông (bà): ……………………………………………………………………………………..
Có quyền: ……………………………………………………………………………………………...
Đề nghị thỏa thuận lại một hoặc toàn bộ các nội dung đã được nêu trong bản hợp đồng (thông qua người quản lý trực tiếp, đại diện công nhân hay đại diện tổ chức công đoàn, trực tiếp với giám đốc).
Được hưởng (các phúc lợi) gồm: …………………………………………………………………...
Và được hưởng nâng lương, bồi dưỡng theo chế độ:
…………………………………………………………………………………………………………..
Chấm dứt hợp đồng lao động khi: ………………………………………………………………….
Nhưng phải báo cho doanh nghiệp biết trước một thời hạn là: ………………………………....
Nếu không tuân theo thời hạn báo trước, ông (bà) có thể (bị yêu cầu bồi thường, cắt giảm tiền thưởng: …………………………………………………………………………………………...

Điều 6: Doanh nghiệp:………………………………………………………………………………..
Có nghĩa vụ: …………………………………………………………………………………………..
Và có quyền: …………………………………………………………………………………………..

Điều 7: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ………………… cho đến ngày ………………...

Điều 8: Hợp đồng này làm thành hai bản (02):
- Một bản do Ông (bà) ………………………………………………………………… giữ.
- Một bản lưu giữ tại doanh nghiệp.
Lập tại: ………………………………………………………………………………………………....


Ngày … tháng … năm ……
Ông (bà) GIÁM ĐỐC
(Ký tên) (Ký tên, đóng dấu)

Địa chỉ liên hệ

  • Công ty Luật Công Chính
    Số 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
    Điện thoại: (84)- 024 66834411
    DĐ: (84)-0906117641,
    Email: lsngoctrai@gmail.com
xn--piktrjor-d1a6k.com